ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง

สิ่งแวดล้อมสะอาดและมีภูมิทัศน์สวยงาม

 

พันธกิจ  (MISSION)

                1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

                     ความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

                2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                3.  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

                4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                5.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

                6.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                7.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                1.  มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

                     ของประชาชน

                2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มี

     คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

                4.  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

                5.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยั่งยืน

                6.  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                7.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

                ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

                ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.170.82.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 686,027

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.