ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง

สิ่งแวดล้อมสะอาดและมีภูมิทัศน์สวยงาม

 

พันธกิจ  (MISSION)

                1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

                     ความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

                2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                3.  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

                4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                5.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

                6.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                7.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                1.  มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

                     ของประชาชน

                2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มี

     คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

                4.  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

                5.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยั่งยืน

                6.  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                7.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

                ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

                ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวกิจการสภา
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.101.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 559,303

ARCHIVE
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.