ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
     เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-003 สายทางบ้านโคกกลางหมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านหนองปลาไหล ตำบล ตำบลหนองกะทิงอำเภอ ตำบลหนองกะทิงอำเภอลำปลายมาศจังหวัด กว้าง 4.00 เมตร 512.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)เปิดอ่าน
     เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) เลขที่ 03/2563 ก่อสร้างขุดลอกหนองหว้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20976 ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหว้า หมู่ที่ 8  บ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  20976  ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกซาด หมู่ที่ 8 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเก่าเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอยเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านขามเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลไทยสามัคคีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ถนนหินคลุกจากป่าโคกใหญ่ถึงหนองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฟักทองเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานถนนหินคลุกรอบหนองหีบ หมู่ที่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานถนนหินคลุกข้างเหมืองน้ำสาธารณะจากถนนไปบ้านหนองกระทุ่ม ถึง ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกซาด หมู่ที่ 8 ตำบลผไทรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกและงานวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสำโรงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านสำโรงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการงานซ่อมแซมหินคลุกสายทางบ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการงานซ่อมแซมหินคลุกสายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 15เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกวางงอย หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ 13เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่า หมู่ที่ 11เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฟักทอง หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนลอย หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 16เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 15เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลางน้อย หมู่ที่ 12เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 14เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านหนองฟักทอง - บ้านโกรกประดู่เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านหนองฟักทอง - บ้านโกรกประดู่เปิดอ่าน
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวกิจการสภา
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.211.101.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 559,350

ARCHIVE
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.