ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน  
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศ คำสั่ง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการเปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
     คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เปิดอ่าน
     การเขียนทะเบียนประวัติเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบทเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือสวัสดิการพนักงานเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,831

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.