ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
รวมลิงค์ต่าง ๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.47.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 868,014

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปสภาตำบลมาก่อน  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา  ประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ถนนลำปลายมาศ-นางรอง 

หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยพื้นที่ 72.95 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 45,563 ไร่  มีพื้นที่ควบคุม 16 หมู่บ้าน  ดังนี้

                                หมู่ที่ 1  บ้านโคกกลาง                          หมู่ที่ 9  บ้านหนองขวาง

                                หมู่ที่ 2  บ้านขี้ตุ่น                                  หมู่ที่ 10  บ้านหนองพลวง

                                หมู่ที่ 3  บ้านสำโรง                                หมู่ที่ 11  บ้านเก่า

                                หมู่ที่ 4  บ้านหนองฟักทอง                   หมู่ที่ 12  บ้านโคกกลางน้อย

                                หมู่ที่ 5  บ้านดอนลอย                           หมู่ที่ 13  บ้านกวางงอยพัฒนา

                                หมู่ที่ 6  บ้านโกรกประดู่                        หมู่ที่ 14  บ้านใหม่ขี้ตุ่น

                                หมู่ที่ 7  บ้านกวางงอย                           หมู่ที่ 15  บ้านไทรงาม

                                หมู่ที่ 8  บ้านหนองโดนน้อย                 หมู่ที่ 16  บ้านร่มเย็น

 

         ลักษณะที่ตั้ง

                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเขตมีพื้นที่ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่ 72.95 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  คือ

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

                                ทิศใต้                      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์และตำบลหนองโดน

                                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและตำบลหนองบัวโคก

                                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง

 

       ประชากรและครัวเรือน

                จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มีจำนวนทั้งสิ้น 9,232 คน

เป็นชาย 4,669 คน  เป็นหญิง 4,563 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,000 หลังคาเรือน

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน

 

 

ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576

dsadad
dsada
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการสื่อสาร
ร้องเรียนร้องทุกข์ ONLINE
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและพัฒนารายได้
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.