ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     รายงานการติดตามประเมินผลและแผน 
รายงานการติดตามประเมินผลและแผน
รายงานการติดตามประเมินผลและแผน  
     รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลการดา เนินงานตามแผนการ้ใช้จายเงินประจ า้ปงบประมาณเปิดอ่าน
     รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 (พ.ศ. 2561 – 2565)เปิดอ่าน
     แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.เปิดอ่าน
     โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2561)เปิดอ่าน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เมษายน พ.ศ.2561)เปิดอ่าน
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวกิจการสภา
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.101.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 559,364

ARCHIVE
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.