ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบกองคลัง
ทำเนียบกองช่าง
ทำเนียบกองการศึกษาฯ
ทำเนียบกองสวัสดิการฯ
ทำเนียบกองสาธารณสุขฯ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผู้บริหาร
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
FB
การบริหารงานและการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้า จัดหาพัสดุ
รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัศดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมนูทางขวา
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารและงานสารบรรณ
การอำนวยความสะดวกของทางราชการ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิธีงบประมาณ อปท
การเบิก จ่ายเงิน อปท
การพัสดุ อปท
ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
การควบคุมภายใน อปท.
การจัดเก็บรายได้ อปท
การจ่ายเงินสะสม อปท
เงินอุดหนุน อปท
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
การฝึกอบรม อปท
การเดินทางไปราชการ อปท
เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การเบิกจ่ายสวัสดิการการศึกษาบุตร
การจัดแข่งขันกีฬา
การจัดงาน อปท
การช่วยเหลือประชาชนและสวัสดิการชุมชน
การประชาสัมพันธ์ส่วนตน
การใช้และรักษารถยนต์ อปท
การจ้างเหมาบริการ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน อปท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การช่างและโยธา
กิจการสถานธนานุบาล
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูง
อาสาสม้ัครบริบาลท้องถิ่น
ข้อกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
คู่มือสมรรถณะ
แผนอัตรากำลัง 3ปี
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ร้องเรียนงานบุคคล
ผลการดำเนินงานด้านบริหารงานฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
การดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ประกาศงานบุคลากร
รายงาน งานบุคลากร
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
กระดานสนทนา
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมนิติกร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดข้อกฎหมายท้องถิ่น
การขออนุญาตก่อสร้าง
การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูล ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
โครงสร้างการบริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไงการลงโทษทางวินัย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา
E-Service
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการติดตามประเมินผลและแผน
แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก
งานตรวจสอบภานใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ห้องสมุดกฎหมาย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
แผนการตรวจสอบภายใน 2563
รายงานรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
ตรวจสอบรายงานการเงิน
ประกาศแผนการใช้จ่าย
กำหนดสมัยการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานสภา
รายงานการประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
แบบสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์กักตัวตำบลโคกกลาง
Google
Youtube
Procurement
Public relations documents
Pictures
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานการบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มการให้บริการ
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวกิจการสภา
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.211.101.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 559,436

ARCHIVE
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.