ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     ด้านการเมืองและบริหาร 

ด้านการเมืองและบริหาร
ด้านการเมืองและบริหาร  

ด้านการเมืองการบริหาร

               

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ประกอบด้วยองค์กร  ดังนี้

-  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาตำบลที่ประชาชนเลือกตั้ง  จำนวน 32 คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

-  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน  และ

                 รองนายกฯ  จำนวน 2 คน  คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงาน  

                องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

 

  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้

ก.  สำนักปลัด อบต.  ประกอบด้วย งานธุรการ,  นักการภารโรง,  งานนโยบายและแผน,  งานนิติกร,  งานบริหารงานบุคคล

ข.  ส่วนการคลัง  ประกอบด้วย งานธุรการ,  งานการเงินและบัญชี,  งานแผนที่ภาษีและทะเบียทรัพย์สิน,  งานพัสดุฯ

ค.  ส่วนโยธา  ประกอบด้วย งานธุรการ, งานวิศวกรรม, งานสาธารณูปโภค, งานสวนสาธารณะและงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ง.  ส่วนการศึกษา  ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา

                                จ.  ส่วนสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

อัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง

 

 

ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวกิจการสภา
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.211.101.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 559,356

ARCHIVE
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.