ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
รวมลิงค์ต่าง ๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.47.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 867,989

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 

ข้อมูล ITA
ลิงค์  
 ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    01 โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    02 ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    03 อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    05 ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประชาสัมพันธ์
    07 ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    08 Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    09 Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน
    011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิบัติงาน
    014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    018 E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
    019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่10 .1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 นโยบาย No Gift Policy
    034 เจตจำนงของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    031 การประกาศเจตนารมร์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต
    034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนป้องกันการทุจริต
    036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576

dsadad
dsada
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการสื่อสาร
ร้องเรียนร้องทุกข์ ONLINE
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและพัฒนารายได้
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.